Statut

Statut

Na podlagi 4., 8., 9., 11. in 17. člena Zakona o društvih (Ur. list RS, 60/95) in 4. člena pogodbe o ustanovitvi Športne zveze občine "Hoče - Slivnica je ustanovna skupščina na seji dne 9. septembra 1999 sprejela sklep o ustanovitvi Športne zveze občine Hoče- Slivnica in naslednji

STATUT

ŠPORTNE ZVEZE OBČINE HOČE - SLIVNICA

 

I.SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

Športna zveza občine Hoče - Slivnica (v nadaljevanju: Zveza) združuje samostojnašportna društva oz. klube, pravne osebe zasebnega prava na območju občine Hoče -Slivnica.

 

2. člen

Člani Zveze so društva oz. klubi iz 1. člena, ki so podpisali pogodbo o ustanovitviŠportne zveze občine Hoče - Slivnica ali društva oz. klubi, ki so k Zvezi kasnejepristopili.

 

Vsak član lahko izstopi iz Zveze, izstop pa velja od 1. januarja naslednjega leta poletu, v katerem je bil sprejet sklep o izstopu. Izstop je možen šele po poravnavi vsehobveznosti do Zveze.

 

3. člen

Zveza je pravna oseba zasebnega prava.

 

4. člen

..('

Zveza je član Olimpijskega komiteja Slovenije - združenja športnih zvez.

 

5. člen

Ime Zveze je: Športna zveza občine Hoče - Slivnica.

Sedež Zvezeje v Hočah, Pohorska cesta 15,2311 Hoče.

 

6. člen

Pečat Zveze je okrogle oblike s premerom 3 cm in z napisom ŠPORTNAZVEZAna obodu,v sredini pa HOČE- SLIVNICA.

 

II. JAVNOSTDELA.

 

7. člen

Delo Zveze in njenih organov je javno.Svoje člane obvešča Zveza:

-spravico vpogleda članov v zapisnike organov Zveze in

- preko sredstev javnega obveščanja.

 

Javnost dela je zagotovljena tako, da so seje organov Zveze javne, s tem da na svojeseje vabi predstavnike sredstev javnega obveščanja.

Za zagotovitev javnosti dela in dajanje točnih informacij o delu Zveze je odgovorenpredsednik Zveze.

 

8. člen

Včlanjena športna društva oz. klubi delujejo po lastnih statutih.

 

lII.NAMEN, NALOGE, DEJA VNOST IN CILJI ZVEZE.

 

9. člen

Namen Zveze je spodbujati športno dejavnost in s tem prispevati k razvoju športa vobčini Hoče - Slivnica, tako da:

- spodbuja združevanje športnih društev oz. klubov v Zvezo po načelu svobodnegazdruževanja in samostojne opredelitve vsakega športnega društva oz. kluba;

- spodbuja dogovarjanje o vseh za šport pomembnih vprašanjih;

deluje po načelu enakopravnosti vseh članov Zveze;

- usklajuje delo športnih društev oz. klubov, združenih v Zvezo, in opravlja skupnenaloge na tem področju;

- skrbi za uveljavljanje strokovnega dela v organih Zveze in športnih društvih oz.klubih;

- razvija množičnost v športu, zlasti na področjih športa mladine in športnerekreacije s ciljem ohranjanja in krepitve zdravja ljudi;

- pospešuje razvoj vrhunskega športa in nudi pomoč za doseganje vrhunskihšportnih dosežkov;

- razvija in krepi stike s športnimi zvezami in društvi v drugih občinah, Republiki,sosednjih deželah ter slovenskimi športnimi organizacijami v zamejstvu.

 

10. člen

Namen in cilje uresničuje s tem, da:

- obravnava vprašanja in naloge, ki so skupnega pomena za športna društva oz.klube;

- spremlja razvoj športa, ugotavlja in predlaga za rešitev vprašanj v okvirustatutarnih pooblastil;

- zastopa športna društva oz. klube glede vprašanj in nalog skupnega pomena doorganov in institucij občine Hoče - Slivnica in republiških športnih zvez društev'

- sodeluje z občinskim upravnim organom, pristojnim za vprašanje športa;

- daje pobude in organizira take oblike dela, ki omogočajo vključevanje v športneaktivnosti ljudem vseh starostnih stopenj in socialnih kategorij;

- oblikuje letne in večletne načrte dela na področju športa v občini;

sodeluje z drugimi organizacijami in institucijami, ki rešujejo vprašanja s področjašporta;

- skrbi za uveljavljanje tekmovalnih sistemov, ki spodbujajo razvoj športa inomogočajo tudi doseganje vrhunskih športnih rezultatov;

- oblikuje merila in kriterije za ovrednotenje športnih programov, ki jih predlaga vsprejem občinskemu svetu in skrbi za njihovo uresničevanje;

- skrbi za izvajanje zdravstvenega varstva in drugih oblik varstva aktivnih v športu;

- skrbi za šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov za potrebe športnih društevoz. klubov;

- organizira, usmerja in usklajuje propagandno in založniško dejavnost;

- posreduje strokovno, tehnično in drugo pomoč članom Zveze;

sodeluje pri reševanju materialnih pogojev dela športnih društev oz. klubov -članov Zveze;

- skrbi za zakonito in racionalno porabo sredstev, s katerimi upravlja;

- razpisuje, organizira in izvaja samostojno ali preko članov občinska športnatekmovanja in druge prireditve;

- preko svojih predstavnikov sodeluje pri delu Olimpijskega komiteja Slovenije -združenja športnih zvez

-  opravlja druge zadeve s področja športa.

 

IV. ČLANSTVO.

 

                                                11. člen

Član Zveze lahko postane društvo oz. klub, ki podpiše pogodbo o ustanovitvi Športnezveze občine Hoče - Slivnica oziroma izjavo o pristopu v Zvezo.

Člani organov Zveze so za svoje delo odgovorni društvom, ki jih predstavljajo. ~

 

12. člen

Pravice in dolžnosti članov so naslednje:

- sodelovanje predstavnikov na sejah zveze in zavzemanje za uresničevanje sprejetihsklepov organov Zveze o društvu oz. klubu, ki ga predstavljajo;

- poročanje o svojem delu v organih Zveze, sprejetih sklepih in stališčih društev oz.klubov, ki jih predstavljajo;

- predlaganje obravnave vprašanj, ki se nanašajo na delo zveze in njenih organa

- predlaganje stališč in sklepov;

- pravica voliti in biti izvoljen v organe zveze;

- zagotovitev obravnave mnenj in stališč društev oz. klubov, ki jih predstavljajo,glede vprašanj, ki so na dnevnem redu seje Zveze.

 

 

13. člen

Zveza sodeluje z drugimi organi in organizacijami preko svojih predstavnikov oziromadelegacij.

Njihove pravice in dolžnosti so: .

- zastopanje stališč Zveze v teh organih;

- prejem vseh potrebnih informacij in stališč ustreznih organov Zveze za uspešnoopravljanje svoje predstavniške funkcije;

- poročanje Zvezi o sprejetih sklepih in stališčih ter o svojem delu.

 

 

14.člen

Članstvo društev oz. klubov v zvezi preneha:

- s prostovoljnim izstopom;

- s črtanjem;

- zizključitvijo na podlagi sklepa skupščine in

- s prenehanjem društva oz. kluba.

 

 

V. ORGANI ZVEZE.

 

 

15. člen

 

Organi Zveze so:

- skupščina,

- izvršni odbor,

- nadzorni odbor,

- disciplinska komisija.

 

 

16. člen

 

SKUPŠČINA je najvišji organ Zveze in se sestoji iz predstavnikov ali predstavnic posameznih članic zveze.

Vsaka članica zveze ima pravico do imenovanja enega ( 1 ) delegata skupščine zveze. Delegat članice je

tisti , ki se pred skupščino izkaže s pisnim pooblastilom članice. Skupščina se sestaja na redni, lahko patudi

izredni seji. Skupščina v svoji pristojnosti odloča o vseh vprašanjih, ki izhajajo iz ciljev in nalogZveze, predvsem pa:

- sprejema in spreminja statut Zveze;

- sprejema letne in večletne načrte dela in letne finančne načrte in spremlja njihovo uresničevanje;

- sprejema poročila o uresničevanju programa dela in o zaključnem računu;

- odloča o vključevanju novih članov Zveze;

- voli predsednika, podpredsednika in sekretarja ter člane izvršnega odbora Zvezeter predsednika in člane nadzornega

  odbora in disciplinske komisije;

- sprejema poslovnik za delo organov Zveze;

- odloča o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin in

- opravlja druge dogovorjene naloge.

 

 

17. člen

 

Mandat vseh članov organov Zveze traja 4 leta.

 

18. člen

 

Skupščina se sestaja po potrebi, vendar najmanj l-krat letno.

 

19. člen

 

Skupščina je sklepčna, če je prisotnih več kot polovica članov. Skupščina praviloma odloča z javnim glasovanjem, razen

pri volitvah organov Zveze, kjer je glasovanje tajno, vendar lahko skupščina s sklepom odloči, da so tudi volitve javne.Skupščina svoje

odločitve sprejema z večino glasov prisotnih članov.

 

 

20. člen

 

Sejo izredne skupščine sklicuje predsednik zveze po lastni presoji ali --na predlog:

- izvršnega odbora,

- ene tretjine članov zveze,

- nadzornega odbora.

 

 

21. člen

 

Predsednik mora sklicati skupščino v tridesetih dneh od prejema pismenega predlogaza sklic. Če tega ne stori, lahko skliče sejo skupščine predlagatelj.

 

22. člen

 

Predsednik Zveze je član skupščine, opravlja pa predvsem naslednje naloge:

1. sklicuje in vodi seje skupščine Zveze;

2. predstavlja in zastopa Zvezo pred državnimi in drugimi organi lokalne skupnosti vobčini, državi in tujini;

3. podpisuje akte in sklepe skupščine Zveze;

4. predsednik Zveze je hkrati predsednik izvršnega odbora;

5. vodi delo izvršilnega odbora in je odgovoren za uresničevanje sklepov izvršnegaodbora in skupščine;

6. predlaga dnevni red in sodeluje pri pripravi gradiva za seje skupščine in

7. opravlja druge naloge, ki mu jih poveri skupščina.

 

Predsednik Zveze je za svoje delo odgovoren skupščini Zveze in izvršnemu odboru vskladu s statutom in pravnim redom R Slovenije. V primeru odsotnosti ga nadomeščapodpredsednik Zveze z enakimi pravicami in dolžnostmi kot jih ima predsednik.Mandat predsednika Zveze traja 4leta.

 

23. člen

Sekretar opravlja predvsem naslednje naloge:

- skrbi za zakonito in pravilno poslovanje Zveze;

- je odgovoren za pravočasno pripravo gradiva za seje skupščine in izvršnegaodbora ter izvrševanje sprejetih sklepov;

- opravlja druge strokovne in administrativne naloge, ki mu jih določijo skupščina,izvršni odbor in predsednik Zveze.

 

24. člen

IZVRŠNI ODBOR, ki ga sestavljajo predsednik, podpredsednik in sekretar ter 6 članov,je izvršni odbor skupščine in operativno vodi delo Zveze med zasedanji skupščine tersamostojno odloča o sprotnih zadevah v skladu s sprejetimi načrti dela in tega statuta.

Zlasti pa:

- uresničuje sklepe skupščine;

- spremlja in izvaja uresničevanje načrta dela infinančnega načrta;

- obravnava letne in večletne načrte dela Zveze, pripravlja gradiva za sejo skupščineter predloge za sprejem novih članov zveze;

- podeljuje priznanja in nagrade zaslužnim športnikom, športnim delavcem inšportnim društvom;

- poroča skupščini o svojem delu;

- sprejema akte Zveze, ki ji po tem statutu ne sprejema skupščina;

- opravlja vse druge zadeve, za katere ga pooblasti skupščina.

 

 

 

25. člen

 

Izvršni odbor se sestaja po potrebi, vendar najmanj 4-krat letno. Seje sklicujepredsednik na lastno pobudo ali na zahtevo:

- ene tretjine članov izvršnega odbora in

- nadzornega odbora.

 

Izvršni odbor je sklepčen, če je na seji prisotnih najmanj polovica članov. Sklepi sesprejemajo z večino glasov prisotnih članov izvršnega odbora.

 

26. člen

 

Izvršni odbor ima lahko stalna in občasna delovna telesa (komisije), ki obravnavajoproblematiko na svojem področju, predlagajo izvršnemu odboru gradiva in programeza svoje področje dejavnosti in opravljajo naloge v skladu z danimi pooblastiliizvršnega odbora.

 

27. člen

 

Stalna delovna telesa imajo po 5 članov.

 

Izvršni odbor v svojem sklepu o izvolitvi stalnih delovnih teles in izvolitvi članov tehorganov opredeli tudi delovno področje organov.

Mandatna doba stalnih delovnih teles traja 4 leta.

 

Stalna telesa izvršnega odbora so:

- strokovni svet za šport,

- komisija za objekte,

- komisija za kadrovska vprašanja, priznanja in odlikovanja,

- komisija za marketing.

 

28. člen

 

NADZORNI ODBOR - je organ Zveze, sestavljajo pa ga predsednik in 2člana. Mandattraja 4leta, vanj ni mogoče biti izvoljen 2-krat zapored.

Nadzorni odbor nadzoruje uresničevane statutarnih določil in drugih splošnih aktovZveze, sklepov skupščine Zveze, odgovorno in  gospodarno uporabo sredstev, deloorganov Zveze ter materialno infinančno poslovanje Zveze.

O svojih ugotovitvah poroča skupščini zveze, kateri je odgovoren za svoje delo.

Veljavne sklepe sprejema z večino glasov vseh članov.

Predsednika nadzornega odbora se vabi na vse seje organov Zveze. Člani nadzornegaodbora ne morejo biti obenem člani skupščine oz. izvršnega odbora, lahko pasodelujejo na sejah skupščine oz. izvršnega odbora brez možnosti odločanja.

 

29. člen

 

DISCIPLINSKA KOMISIJA- člane disciplinske komisije voli skupščina. Sestavljajo jo 3člani in 2 namestnika. Člani med seboj izvolijo predsednika. Sestaja se po potrebi napodlagi pisnih zahtev članov ali organov Zveze.

Disciplinska komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu zdisciplinskim pravilnikom Zveze.

Predsednik disciplinske komisije se vabi na vse seje organov Zveze. Člani disciplinskekomisije ne morejo biti obenem člani skupščine oz. izvršnega odbora, lahko pasodelujejo na sejah skupščine oz. izvršnega odbora, vendar brez možnosti odločanja.

 

30. člen

 

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija, so:

- kršitve določb statuta;

- nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje zadolžitev infunkcij v Zvezi;

- neizvrševanje sklepov organov Zveze;

- dejanja, ki kakorkoli škodijo ugledu Zveze.

 

31. člen

 

Disciplinski ukrepi, ki jih po izrednem postopku v skladu s kazenskim zakonikom izrečedisciplinska komisija, so:

- opomin,

- javni opomin,

- izključitev.

 

Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisija, ima prizadeti pravico pritožbe naskupščino Zveze kot drugostopenjski organ.

 

VI. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE.

 

32. člen

 

Zveza lahko pridobiva sredstva za svoje delovanje:

- s članarino;

- iz naslova materialnih pravic in dejavnosti Zveze;

- zdarili in volili;

- sprispevki donatorjev in sponzorjev;

-izjavnih sredstev in

- iz drugih virov.

 

Vsaka delitev premoženja Zveze med fizične osebe je nična.

 

33. člen

 

Finančna sredstva se lahko uporabljajo v namene, za katere so bila dodeljena.Če Zveza pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, gamora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bila ustanovljena.

 

Zveza razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu sprogramom dela in letnimi finančnimiplani, ki jih sprejme skupščina. Na redni seji skupščine predstavniki društev vsako letoobravnavajo in sprejmejo zaključni račun Zveze.

 

Finančne in materialne listine podpisujejo pooblaščeni podpisniki.

 

34. člen

Zveza mora zagotavljati podatke o svojem finančno-materialnem poslovanju na načinin v obliki, ki ju določi s Statutom Zveze. Podatki se izkazujejo v skladu zračunovodskim standardom za društva.

 

                                                35. člen

 

Poročilo o poslovanju, ki ga obravnava in sprejme najvišji organ, mora prikazovatiresnično stanje o premoženju in poslovanju Zveze ter mora biti sestavljeno v skladu spravili računovodskega standarda za društva.

 

Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in učinkovito porabo javnihsredstev, ki jih Zveza prejme za izvajanje svoje dejavnosti, opravlja računsko sodišče.

 

36. člen

 

Zveza ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last zveze vpisano vinventurno knjigo. Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepaizvršnega odbora. Nepremično premoženje pa se lahko kupi ali odtuji na podlagisklepa skupščine, za kar je potrebna dvotretjinska večina vseh članov skupščine Zveze.

Zveza kot dober gospodar upravlja in gospodari z lastnino, s katero razpolaga.

 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE.

 

37. člen

 

Zveza lahko preneha po volji članov ali po samem zakonu.

 

38. člen

 

Najvišji organ Zveze lahko sprejme sklep o prenehanju Zveze.

 

Sklep mora vsebovati ime po dejavnosti sorodne Zveze društev, ustanovljene napodlagi zakona, na katerega se po poravnavi vseh obveznosti prenese premoženjeZveze. Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.

 

o sklepu najvišjega organa iz prvega odstavka tega člena mora zastopnik Zveze v 30dneh obvestiti pristojni organ.

39. člen

 

Po samem zakonu Zveza preneha, če dejansko preneha delovati ali če deluje vnasprotju s pravnim redom Republike Slovenije.

 

40. člen

 

Ta Statut začne veljati z dnem sprejetja na skupščini Zveze in ko ga potrdi pristojniorgan Upravne enote v Mariboru.

 

Številka: 2/99 - ŠZ

Hoče, 9. september 1999

 

  SEKRETAR                              PREDSEDNIK

JELENA PAULINIČFRANCI  RAMŠAK