Pravilniki

Pravilniki

KAZALO:

1. Pralnik za podeljevanje priznanj

2. Pravilnik za vrednotenje letnih programov športa

 

 

 

Pravilnik za priznanja:

ŠPORTNA ZVEZA

OBČINE HOČE-SLIVNICA

 

Dne: 3.12.2015

                                                                                        PRAVILNIK ZA PODELJEVANJE PRIZNANJ

                                                                    ŠPORTNIKOM , ŠPORTNIM DELAVCEN IN ŠPORTNIM KOLEKTIVOM

                                                                                                    OBČINE HOČE - SLIVNICA

 

                                                                                                                                            1.      Člen

V občini Hoče-Slivnica organiziramo vsakoletno izbiro najuspešnejših posameznikov in kolektivov na področju športa za preteklo leto.

 

                                                                                                                                             2.      Člen

 Predloge lahko oblikujejo osnovne organizacije s sedežem v občini Hoče-Slivnica, ki so članice športne zveze.

 

-         najboljša športnica

-         najboljši  športnik

-         najboljši športni kolektiv 

-     perspektivni športnik

-         perspektivni  športnik-ca

       perspektivni   športni  kolektiv - dečki

-     perspektivni športni kolektiv  - deklice

-         3  zaslužni športni delavci

-         priznanja  za  izredne  dosežke  v  vrhunskem  športu

-         športnik  desetletja ( vsakih 10 let ).

 

Predlog mora vsebovati argumente za podelitev priznanj z navedbo dosežkov v mednarodnem , državnem in medobčinskem merilu v obdobju od 01.01. do 31.12. tekočega leta.

 

 3.      Člen

 Razpis za izbiro športnikov, športnic, športnih delavcev, perspektivnega športnika, športnih kolektivov  in  priznaj  za  izredne  dosežke v vrhunskem športu objavi Športna zveza občine Hoče-Slivnica z navedbo zadnjega roka za prispele prijave. Gradivo z razpisom se pošlje na naslov  vsaki  osnovni  športni  organizaciji, ki  je članica  športne zveze. Objavi pa se v lokalnih medijih.

 

4.      Člen

 Za kandidata za športnika leta kandidirajo le tisti posamezniki, ki nastopajo za osnovne

športne organizacije s sedežem v občini Hoče-Slivnica, ne glede na naslov stalnega bivališča za dosežene rezultate.

 

 5.      Člen

Postopek obravnave prispelih predlogov se določi tako, da jih najprej obravnava komisija za kadrovska vprašanja in nagrade, ki v predvidenem roku pripravi predlog za obravnavo IO Športne zveze občine Hoče-Slivnica. Ta dokončno odloči o razglasitvi na javni športno-zabavni prireditvi, kjer se vsa priznanja tudi podelijo.

 

Javna prireditev s podelitvijo se izvede najkasneje 14 dni po potrditvi na IO Športne zveze občine Hoče-Slivnica ali najkasneje do konca meseca februarja v tekočem letu.

 

 6.      Člen

Za  športnika , športnico  in  športne  kolektive  lahko  kandidirajo le športniki  starejši  od  16  let. Pri posameznikih  imajo prednost  športniki  iz  individualnih  športov . V kolikor ni za  posameznike  dovolj  predlaganih kandidatov , jih  lahko  nadomestimo  z  športnikom  ali  športnico   iz  kolektivnega  športa.

Za  perspektivnega športnika  in  perspektivni športni kolektiv je dovoljena starost do 16 let.

Predlagani  kandidat  za  zaslužnega  športnega delavca  mora dopolniti  najmanj  40 let in  je  najmanj  15 let  aktiven  v  športu  oziroma  klubu.

Za  izredne  dosežke  v  vrhunskem športu  se  predlagajo športniki  z  stalnim  bivališčem  v  naši  občini  in  so člani društev  z  sedežem  v  drugih  občinah  ter  so dosegli  odmevne  rezultate  na  mednarodnih  tekmovanjih  kot  so : olimpijske  igre , svetovna  prvenstva  ali  evropska  prvenstva  v  individualnih  športih , oziroma  so  bili  člani državne  reprezentance  v  kolektivnih  športih  ali  so  igrali  v  najelitnejših  evropskih  klubskih  tekmovanjih  

7.      Člen

 Vsi  športniki, športnice in kolektivi , ki so bili obravnavani v ožjem izboru dobijo pismena priznanja za dosežene rezultate.

                                              

                                                                                                                             8.   Člen

 Ta pravilnik prične veljati 8. dan po sprejetju na seji IO Športne zveze občine Hoče-Slivnica, dne 11.12.2015

 

 

 

 

 

Pravilnik za vrednotenje letnih športnih programov


Na podlagi 3., 7. in 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/07, 76/08), določil Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 24/2000 in 31-3/2000) in 16. člena Statuta Občine Hoče-Slivnica (MUV, št. 8/03) je Občinski svet Občine Hoče-Slivnica na svoji 16. redni  seji, dne 22. decembra 2008, sprejel

 

 

P R A V I L N I K

 

za vrednotenje letnega programa športa v Občini Hoče - Slivnica

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1.  člen

(vsebina pravilnika)

 

S tem pravilnikom Občinski svet Občine Hoče - Slivnica določa način, pogoje, merila in postopek razdelitve sredstev, namenjenih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Hoče-Slivnica.

 

2. člen

(višina sredstev)

 

Sredstva  za  sofinanciranje  letnega  programa  športa  v Občini Hoče-Slivnica se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo  višino  pa  določi  občinski  svet  z  odlokom  o proračunu za tekoče leto.

 

3. člen

(izvajalci športnih programov)

 

Za sofinanciranje športnih programov iz občinskega proračuna lahko kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov:

-   športna društva in klubi,

-   zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,

-   zavodi za področja vzgoje in izobraževanja.

Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pred drugimi izvajalci programov športa.

 

4. člen

(pogoji za sofinanciranje)

 

Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti  iz  prejšnjega člena tega pravilnika, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

-          da imajo sedež v Občini Hoče - Slivnica in vsaj 70 % domačega članstva (v vsaki skupini s katero se prijavljajo za sofinanciranje) ali imajo sedež v Občini Hoče-Slivnica in je izvajanje dejavnosti društva za občino izrednega promocijskega pomena,

-          da so registrirani in delujejo na območju Občine Hoče-Slivnica že najmanj eno leto

-          za sekcije društva veljajo enaka določila o registraciji in delovanju na območju Hoče-Slivnica

-          da so člani ŠZ Občine Hoče-Slivnica najmanj eno leto

-          da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,

-          da imajo društva urejeno evidenco članstva za programe, za katere kandidirajo na javnem razpisu, evidenco o registriranih tekmovalcih ter evidenco o plačani članarini,

-          da imajo za določene športne programe zagotovljeno redno in programsko urejeno vadbo.

 

5. člen

(pogoji za sofinanciranje)

 

Klub oz. društvo (ali sekcija društva) s sedežem v občini Hoče-Slivnica z istim  programom ne sme kandidirati na drugih javnih razpisih ali pozivih, financiranih iz javnih virov drugih občin.

 

 

II.   VSEBINSKA DOLOČILA

 

6. člen

(vsebina sofinanciranja)

 

Občina Hoče-Slivnica v skladu s sprejetim Letnim programom športa in razpoložljivimi sredstvi v sprejetem proračunu občine sofinancira naslednje vsebine:

 

interesna športna vzgoja otrok in mladine,

-   športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,

-   športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (motnjami v razvoju),

-   športna dejavnost študentov,

-   kakovostni šport,

vrhunski šport,

-   športna rekreacija,

šport invalidov,

-   izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,

-   založniška in propagandna dejavnost v športu,

-  športne prireditve,

-   izgradnja in vzdrževanje javnih športnih objektov,

-   rezervni sklad, ki ga sestavlja 5% vseh sredstev namenjenih za sofinanciranje športa. Sredstva se porabijo za sofinanciranje športnih dosežkov, ki nastanejo med letom in pa nepričakovanih povabil športnikov na turnirje ali prireditve.

 

Izvajalci lahko kandidirajo za sredstva lokalne skupnosti za navedene vsebine.

 

 

 

III. POSTOPEK IZBORA ŠPORTNIH PROGRAMOV ZA SOFINANCIRANJE

 

7. člen

 

Letni program športa določa programe športa, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njegovo uresničevanje, pri čemer se upošteva tradicija in posebnosti športa v občini in obseg sredstev, ki se zagotavljajo v občinskem proračunu. Športni programi izvajalcev, ki se bodo sofinancirali iz občinskega proračuna, se izberejo na podlagi javnega razpisa, ki se izvede v skladu s sprejeto zakonodajo in določbami tega pravilnika.

                                                                    8. člen

 

Postopek javnega razpisa za izbor izvajalcev vodi strokovna komisija (v nadaljevanju komisija), ki jo imenuje župan (5 predstavnikov Športne zveze in strokovni sodelavec občinske uprave).

 

Naloge komisije so:

-   pregled prispelih prijav na javni razpis,

-   vrednotenje prijavljenih športnih programov v skladu z določili tega pravilnika,

-   priprava poročil županu, ostalim organom in strokovni službi Občine Hoče-Slivnica,

-   priprava predlogov ukrepov in sankcij v skladu z določili 18. člena tega pravilnika,

-   priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembe meril za vrednotenje športnih programov,

-   izvedba ostalih nalog, ki jih določi župan.

 

Administrativne naloge za komisijo opravlja strokovna služba občinske uprave Občine Hoče-Slivnica, kjer je tudi sedež komisije.

 

9. člen

 (javni razpis)

 

Javni razpis se objavi v občinskem glasilu in na spletni strani Občine Hoče-Slivnica, za prihodnje proračunsko obdobje.

Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti:

-   predmet javnega razpisa,

  okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,

-   rok, do katerega morajo biti predložene vloge,

-   rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,

-   kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.

 

10. člen

(razpisna dokumentacija)

 

Razpisno dokumentacijo pripravi občinska uprava z vsemi podatki, ki omogočajo vlagateljem izdelati popolno vlogo.

 

11. člen

(vsebina vloge)

 

Vlagatelji morajo vloge oddati na vnaprej pripravljenih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

Vsaka vloga, ki prispe na javni razpis mora vsebovati:

-   podatke o vlagatelju,

-   navedbo programov, za katere vlagatelj kandidira,

-   natančen opis načrtovanih programov,

-   druge zahtevane podatke iz razpisa in razpisne dokumentacije.

Vloga je popolna, če je oddana na predpisanih obrazcih in vsebuje vse sestavine, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija.

Vloga mora biti dostavljena v roku, ki je določen v objavi javnega razpisa.

Predložena vloga mora biti v zapečatenem ovitku z navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša.

 

12. člen

(sprejem odločitve in obveščanje)

 

Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, ki jih oceni na podlagi pogojev in meril, navedenih v razpisni dokumentaciji.

Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog sofinanciranja izbranih izvajalcev in ga predloži županu. Izvajalcem se sredstva dodelijo s sklepom.

 

 

                                                                13. člen

(obveščanje)

 

Občinska uprava je dolžna v roku, ki je bil naveden v objavi javnega razpisa obvestiti vse vlagatelje o svoji odločitvi.

 

 

       IV. SKLENITEV POGODB Z IZVAJALCI LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA

 

14. člen

(sklepanje pogodb)

 

Za sofinanciranje izbranih letnih programov se sklene pogodba med občino in izvajalcem.

Obvezne sestavine pogodbe so:

-   naziv in naslov izvajalca,

-   vsebino in obseg programa,

-   višino dodeljenih sredstev,

-   način nadzora nad namensko porabo sredstev,

-   določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev, prejeta sredstva vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

 

 

V. MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTA

 

15. člen

 

Sredstva za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Hoče-Slivnica se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa in vnaprej določenih meril.

Merila in kriteriji za vrednotenje letnega programa športa so sestavni del tega pravilnika.

 

 

VI. ŠPORTNI OBJEKTI

 

16. člen

 

Izvajalci programov športa v javnem interesu v Občini Hoče-Slivnica imajo pravico do brezplačne uporabe športnih površin in objektov v lasti, najemu ali opravljanju občine ali njenih zavodov v obsegu, določenem na podlagi vsakoletnega sprejetega Letnega programa športa in sklenjenih pogodb o sofinanciranju športnih programov s posameznimi izvajalci športnih programov.

 

17. člen

 

Izvajalci športnih programov morajo za izvajanje svojih programov izven obsega uporabe športnih objektov po sprejetem Letnem programu športa plačati najemnino športnih objektov.

 

 

VII. SPREMLJANJE IN NADZOR NAD IZVAJANJEM POGODB

 

18. člen

(spremljanje izvajanja pogodb)

 

Izvajalci programov morajo strokovni službi Občine Hoče - Slivnica najkasneje do 31. marca prihodnjega leta posredovati finančno poročilo o porabljenih proračunskih sredstvih in bilanco stanja. Sicer v tistem letu izgubijo pravico do sofinanciranja.

 

Programi se morajo izvajati najmanj v okviru obsega, za katerega je izvajalec prejel sredstva.V primeru, da komisija na osnovi podanega letnega poročila ali izvedenega nadzora ugotovi neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti izvajalcev športnih programov, se neupravičeno pridobljena sredstva poračunajo v prihodnjem proračunskem obdobju. Če izvajalec v prihodnjem proračunskem obdobju ne izvaja več programov, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, jih je dolžan, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun.

 

Komisija je v zvezi z določili tega člena županu dolžna predlagati ustrezne ukrepe. Na osnovi predlogov komisije izda župan ustrezne sklepe.

 

19. člen

(smiselna uporaba zakonov)

 

Za vsa ostala vprašanja postopka, ki niso določena s tem pravilnikom, se smiselno uporabljajo določbe Zakona o splošnem upravnem postopku in Zakona o javnem naročanju.

 

VIII. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

20. člen

 

Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Hoče-Slivnica sprejet dne 27.06.2005 ter spremembe in dopolnitve Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Hoče-Slivnica, sprejete dne 15.10.2007.

 

21. člen

 

Ta pravilnik začne veljati  naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

 

 

Št.: 032-18/2008 - 7                                                                      

Datum: 23. december 2008

                                                                                                                                  Župan

                                                                                                                     Občine Hoče - Slivnica

                                                                                                                                                                Jožef Merkuš, s.r.

 

 

                                                        MERILA IN NORMATIVI

ZA VREDNOTENJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA

V OBČINI HOČE-SLIVNICA

 

 

Pogoji, merila in normativi služijo za obdelavo in vrednotenje programov, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev.

 

Vrednotenje programov športa se izvaja na podlagi razdelitve panog v tri skupine:

  1. individualni športi, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za naslov državnega prvaka,
  2. kolektivni športi, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez za naslov ekipnega državnega prvaka,
  3. športno rekreativni programi.

 

Elementi za opredelitev obsega sofinanciranja letnega programa športa so:

-   obseg programa,

-   velikost vadbene skupine,

-   vrednost ure strokovnega kadra,

-   materialni stroški za izpeljavo programov,

-   drugi elementi v skladu z usmeritvami nacionalnega programa športa v RS.

 

Vrednotenje športnih programov

 

Vrednotijo se uvrstitve v tekmovalne sisteme, in sicer športni programi:

 

 

tekmovalni sistem

Pri izračunu obsega sofinanciranja se uporabijo korekcijski faktorji:

I. in II. državna liga

1

III. državna liga

0,75

ostali tekmovalni sistemi v organizaciji panožnih zvez

0,5

 

Pri nogometu se zaradi večjega števila uradnih ligaških tekmovanj, vrednotijo uvrstitve v tekmovalne sisteme, in sicer:

 

 

tekmovalni sistem

Pri izračunu obsega sofinanciranja se uporabijo korekcijski faktorji:

I. II. In III. državna liga

1

IV. in V. državna liga

0,75

ostali tekmovalni sistemi v organizaciji panožnih zvez

0,5

 

OPOMBA: V primeru spremembe tekmovalnega sistema ( zmanjšanje lig ) , se korekcijski faktor za V. državno ligo zmanjša na 0,5 faktor

 

Vrednost ure strokovnega kadra

 

vrsta športnega programa

vrednost ure v točkah

Interesna športna vzgoja predšolskih otrok

1

Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok

1

Interesna športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami

1

Interesna športna vzgoja mladine

1

Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

1

Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport

1

Šport invalidov

1

Športna rekreacija

1

Kakovostni šport

1

 

Izračun točk za strokovni kader:

Točke za kader x vadbene ure x število skupin

Vrednost ure objekta

 

VRSTA OBJEKTA

število točk/uro

Pokrite površine – občinskega pomena

Telovadnica v OŠ Slivnica

1

Mala telovadnica v OŠ Slivnica

0,5

Telovadnica v OŠ Hoče

1

Mala telovadnica v OŠ Hoče

0,5

Odprte površine – občinskega pomena

Igrišče pri OŠ Franca Lešnika-Vuka

0,5

Igrišče pri OŠ Dušana Flisa-Hoče

0,5

Igrišče pri OŠ Dušana Flisa-Hoče; podružnica Reka

0,5

Športni park Hoče (igrišča za tenis, odbojko, balinanje, rusko kegljanje)

0,5

Športni park Rogoza (igrišča za nogomet, odbojko, rokomet, košarko)

0,5

Športni park Slivnica (igrišča za nogomet, odbojko, rokomet)

0,5

Strelski objekt Franc Lešnik-Vuk; Hotinja vas

0,5

 

Izračun točk za objekt:

Število točk za objekt x vadbene ure x število skupin

 

Najem objekta je skladno s 15. členom Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Hoče-Slivnica za izvajalce športnih programov v obsegu letnega programa športa brezplačen. Objekt se vrednoti na osnovi zgornje tabele.

 

Uspešnost športne panoge

 

Vrednotijo se doseženi rezultati na državnem prvenstvu, in sicer:

 

Mesto

Število točk

1.

100

2.

80

3.

60

 

Točke za doseženi rezultat se za ekipne športe pomnožijo s faktorjem, ki predstavlja število športnikov v ekipi.

 

Športna panoga

Število tekmovalcev

NOGOMET

15

ODBOJKA

12

KOŠARKA

12

 

 

Tradicija športne panoge

 

Pri vrednotenju programov športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, se pri izračunu višine sofinanciranja športnih programov upošteva specifika za športne programe glede na tradicijo  športnega kluba oz. društva (posamezne sekcije)  v občini, in sicer:

 

 

Tradicija športnega društva

ali kluba  v občini

Pri izračunu obsega sofinanciranja se uporabijo korekcijski faktorji:

nad 50 let

nad 25 let

1,4

1,2

 

 

1. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE

 

Športna vzgoja otrok in mladih, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa ima poleg sklopa pozitivnih učinkov na skladen biopsihosocialen razvoj odraščajočega in zorečega mladega človeka še izrazito vzgojni pomen. Opredelimo jo lahko kot vzgojo za zdravo življenje.

Zato ima šport mladih prednostno mesto v nacionalnem programu športa.

 

A. ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK

 

Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva do sprejema v šolo. Programi morajo po kakovosti in obsegu zadovoljevati otrokovo dnevno potrebo po gibanju, igri in sprostitvi. Sistematično pa morajo vplivati na zdravje predšolskih otrok.

 

A 1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok (do 6. leta)

 

Minimalni program je Zlati sonček, obsega vsa temeljna športna znanja, ki jih morajo otroci te starosti spoznati in osvojiti, poudarjeno je zlasti učenje plavanja.

 

 

1.1. Zlati sonček

       sofinancira se:

-          propagandno gradivo (nabava knjižice in značke) v višini 3 točke/udeleženca, v kolikor ga ne financira Ministrstvo za šolstvo in šport,

-          programi, ki se izvajajo v organiziranih skupinah, v katerih je največ 20 otrok.

 

1.2. Naučimo se plavati

       sofinancira se:

-          strokovni kader (1 točka/uro za skupino, v kateri je največ 8 otrok),

-          najem objekta (v višini dejanskih stroškov),

-          do 10-urni program se izvaja v organiziranih skupinah.

 

1.3. Ciciban planinec

       sofinancira se:

-          strokovni kader (1 točka/uro za skupino, v kateri je največ 20 otrok),

-          program se izvaja v organiziranih skupinah, v kateri je največ 20 otrok.

 

1.4. Športne dejavnosti v organizaciji društev in drugih izvajalcev (različni programi)

       sofinancira se:

-          strokovni kader (1 točka/uro za skupino, v kateri je 10 do 20 otrok),

-          objekt,

-          do 60-urni program se izvaja v organiziranih skupinah, v katerih je največ 20 otrok.

 

 

B. ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK

 

B. 1 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok (od 6. do 15. leta)

 

Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok, ki so prostovoljno vključeni v športne programe. Zaradi pomena gibalne dejavnosti za skladen razvoj otroka je pomembno, da bi bil otrok športno aktiven vsak dan.

 

Programe za otroke od 6. do 15. leta lahko izvajajo vsi izvajalci športne dejavnosti.

 

1.1. Zlati sonček

       sofinancira se:

-          propagandno gradivo (nabava knjižic, diplom in značk, v kolikor ga ne financira Ministrstvo za šolstvo in šport.

 

1.2. Krpan

      sofinancira se:

-          propagandno gradivo (nabava knjižic, diplom in značk, v kolikor ga ne financira Ministrstvo za šolstvo in šport.

 

Za programe, ki se izvajajo izven rednega vzgojno-izobraževalnega procesa šole, se sofinancira tudi najem objekta in strokovni kader – enako kot za druge 80-urne programe.

 

1.3. Naučimo se plavati

       sofinancira se:

-          strokovni kader (1 točka/uro za skupino do 10 otrok),

-          najem objekta (v višini dejanskih stroškov),

-          do 20-urni program se izvaja v organiziranih skupinah, v kateri je največ 10 otrok.

 

 

 

1.4. Drugi 80-urni programi

       sofinancira se:

-          strokovni kader (1 točka/uro za skupino z največ 20 otrok),

-          objek80-urni program se izvaja v organiziranih skupinah, v kateri je največ20 otrok.

 

1.5. Šolska športna tekmovanja (osnovne šole)

       sofinancira se:

-          organizacija in izpeljava šolskih športnih tekmovanj,

-          področna šolska športna tekmovanja (sofinancirajo se priznanja, sodniški stroški) do 10 točk/posamezno tekmovanje,

-          državna športna tekmovanja osnovnih šol (sofinancirajo se prevozni stroški, priznanja, sodniški stroški) do 20 točk/posamezno tekmovanje.

 

 

B. 2 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

 

Športna vzgoja pomeni v tem obdobju temeljno pripravo na športno uspešnost. V programe se vključujejo otroci, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki. Člani vadbenih skupin so vključeni v uradne tekmovalne sisteme nacionalnih panožnih zvez.

To so programi za otroke od 8. do 15. leta in jih lahko izvajajo vsi izvajalci športne dejavnosti.

Programi športne vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, so lahko razdeljeni v tri stopnje.

V to skupino sodijo programi klubov oz. društev, ki izvajajo celoten selekcijskih proces športne vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport in športno vzgojo mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport skupaj zajema 5 stopenj. Da se klubu oz. društvu upošteva, da izvaja celoten selekcijski proces mora izpolnjevati pogoje za sofinanciranje najmanj 4 stopenj.

 

Obseg treninga pa je odvisen od specifičnosti športne panoge:

 

Stopnja:

 

Kategorija:

Obseg treninga (št. vadbenih ur):

I.

Cicibani in cicibanke

do 240 ur

II.

Mlajši dečki in deklice

240 do 400 ur

III.

Starejši dečki in deklice

300 do 800 ur

 

Sofinancira se:

-          strokovni kader,

-          objekt,

-          materialni stroški.

 

OPOMBA: Zaradi specifičnosti športnih panog se v I. stopnjo uvrstijo skupine U8 in U 10.

 

 

 

 

 

 

 

 

B. 2.1 KOLEKTIVNE IN INDIVIDUALNE ŠPORTNE PANOGE

 

Stopnja (8 do 15 let):

 

Strokovni kader

Materialni stroški

Objekt

Sofinancirajo se

Cicibani in cicibanke

1 točka

število članov v skupini x 10

1 točka

do 240 urni programi

Mlajši dečki in deklice

1 točka

število članov v skupini x 10

1 točka

do 300 urni programi

Starejši dečki in deklice

1 točka

število članov v skupini x 10

1 točka

do 360 urni programi

 

Opomba: V primeru manjšega števila udeležencev od normativa in manjšega obsega programa se pri izračunu upošteva sorazmeren delež v %.

 

Pri vrednotenju programov ekipnih športnih panog se upošteva število udeležencev v posamezni skupini (velikost vadbenih skupin posamezne športne panoge), in sicer:

 

 

Cicibani/cicibanke

 

Mlajši dečki/deklice

Starejši dečki/deklice

 

št. članov v skupini

normativ vadbenih ur

str. kader (tč/uro)

mat. stroški (tč/skup.)    

št. članov v skupini

normativ vadbenih ur

str. kader (tč/uro)

mat. stroški (tč/skup.)    

št. članov v skupini

normativ vadbenih ur

str. kader (tč/uro)

mat. stroški (tč/skup.)    

Kolektivni športi

 

NOGOMET

10

do 240

1

100

10

do 300

1

100

15

do 360

1

150

ODBOJKA

10

do 240

1

100

10

do 300

1

100

12

do 360

1

120

KOŠARKA

10

do 240

1

100

10

do 300

1

100

12

do 360

1

120

ODBOJKA NA MIVKI

8

do 240

1

100

 8

do 300

1

100

 8

do 360

1

120

Individualni športi

 

STRELJANJE

6

do 240

1

60

6

do 300

1

60

6

do 360

1

80

BALINANJE

6

do 240

1

60

6

do 300

1

60

8

do 360

1

80

ŠAH

6

do 240

1

60

6

do 300

1

60

8

do 360

1

80

ROKOBORBA

6

do 240

1

60

6

do 300

1

60

8

do 360

1

80

MOTOKROS

6

do 240

1

60

6

do 300

1

60

8

do 360

1

80

SMUČARSKI TEK

6

do 240

1

60

6

do 300

1

60

8

do 360

1

80

TENIS

6

do 240

1

60

6

do 300

1

60

8

do 360

1

80

                           

 

Ob manjšem številu športnikov v vadbeni skupini se sofinancira sorazmerni delež. V primeru večjega števila članov v skupini pa se sofinanciranje ne povečuje.

 

 

 

 

 

B. 3 Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami

 

V te programe se glede na interes lahko vključujejo otroci s posebnimi potrebami.

 

Stopnja (8. do 15. leta):

 

Strokovni kader

Sofinancirajo se:

Cicibani in cicibanke

1 točka

Do 80-urni programi (za skupine, v katerih je najmanj 5 in največ 10 otrok)

Mlajši dečki in deklice

1 točka

Starejši dečki in deklice

1 točka

 

 

 

C. ŠPORTNA VZGOJA MLADINE

 

C. 1Interesna športna vzgoja mladine (od 15. do 19. leta)

 

Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih, ki se prostovoljno vključujejo v športne programe.

Športna dejavnost v tem obdobju je namenjena predvsem izboljšanju športnih znanj, zagotavljanju primerne psihofizične sposobnosti mladine, odpravljanju in zmanjševanju negativnih posledic sedenja in drugih negativnih vplivov sodobnega življenja, preprečevanju zdravju škodljivih razvad.

Programe za mladino od 15. do 19. leta lahko izvajajo vsi izvajalci športne dejavnosti.

 

Sofinancira se:

Strokovni kader za 80-urne programe na skupino, v kateri je največ 20 mladih.

 

C. 2 Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport

 

Programi športne vzgoje zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivi z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu. Programi morajo omogočati ob športnih uspehih tudi uspešno izobraževanje skladno s Pravilnikom o prilagajanju šolskih obveznosti oz. v posebnih organizacijskih oblikah (športnih oddelkih).

Programi, ki jih imenujemo »panožne športne šole«, se sofinancirajo, če izvajalci zadostijo prostorskim, kadrovskim in drugim zahtevam za strokovno izpeljavo programa, ki jih določata Ministrstvo za šolstvo in šport in Olimpijski komite Slovenije – združenje športnih zvez.

Programi športne vzgoje mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, so lahko razdeljeni v dve stopnji.

V to skupino sodijo programi klubov oz. društev, ki izvajajo celoten selekcijskih proces športne vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport in športno vzgojo mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport skupaj zajema 5 stopenj. Da se klubu oz. društvu upošteva, da izvaja celoten selekcijski proces mora izpolnjevati pogoje za sofinanciranje najmanj 4 stopenj.

 

Obseg treninga pa je odvisen od specifičnosti športne panoge:

 

 

Stopnja:

 

Kategorija:

Obseg treninga (št. vadbenih ur):

IV.

Mlajši mladinci in mladinke

programi v obsegu od 400 do 1100 ur

V.

Starejši mladinci in mladinke

 

 

 

KOLEKTIVNE ŠPORTNE PANOGE

 

Stopnja (15 do 19 let):

 

Strokovni kader

Sofinancirajo se

Mlajši mladinci in mladinke

1 točka

do 420 urni programi

Starejši mladinci in mladinke

1 točka

do 500 urni programi

 

Pri vrednotenju programov ekipnih športnih panog se upošteva število udeležencev v posamezni skupini (velikost vadbenih skupin posamezne športne panoge), in sicer:

 

 

mlajši mladinci/mladinke

 

starejši mladinci/mladinke

 

št. članov v skupini

normativ vadbenih ur

str. kader (tč/uro)

št. članov v skupini

normativ vadbenih ur

str. kader (tč/uro)

Kolektivni šport

 

 

 

 

 

 

NOGOMET

18

do 420

1

18

do 500

1

ODBOJKA

12

do 420

1

12

do 500

1

KOŠARKA

12

do 420

1

12

do 500

1

ODBOJKA NA MIVKI

8

do 420

1

 8

do 500

1

Individualni šport

 

 

 

 

 

 

STRELJANJE

6

do 420

1

6

do 500

1

BALINANJE

8

do 420

1

8

do 500

1

ŠAH

8

do 420

1

8

do 500

1

ROKOBORBA

8

do 420

1

8

do 500

1

MOTOKROS

8

do 420

1

8

do 500

1

SMUČARSKI TEK

8

do 420

1

8

do 500

1

TENIS

8

do 420

1

8

do 500

1

 

Opomba: V primeru manjšega števila udeležencev od normativa in manjšega obsega programa se pri izračunu upošteva sorazmeren delež v %. Zaradi specifičnosti športne panoge - streljanje so lahko starejši mladinci oziroma mladinke do 21. leta.

 

C. 3 Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami:

 

Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami je v tem obdobju namenjena predvsem ustrezni skrbi za vključevanje v vsakdanje življenje. Oblika dejavnosti so športna vadba, tekmovanje in tečaji ter posebni programi za posamezne vrste ovir.

 

Sofinancira se:

Strokovni kader za 80-urne programe na skupino, v kateri je največ 10 mladih.

 

 

2. ŠPORTNA DEJAVNOST ŠTUDENTOV

 

Študentom je športna dejavnost pomembna sestavina življenja. Je dopolnilo intelektualnemu delu in pripomore k polnejši uresničitvi človeka, bogastvu njegovega telesnega in duševnega zdravja ter integriteti osebnosti.

 

Sofinancira se:

Strokovni kader za 80-urne programe na skupino, v kateri je največ 20 študentov in študentk.

 

 

3. ŠPORTNA REKREACIJA

 

Športna rekreacija je športna dejavnost odraslih vseh starosti in športna dejavnost družin.

Cilj športne rekreacije odraslih je ohranjati in izboljševati celostni zdravstveni status, humanizirati človekovo življenje, zmanjševati negativne posledice današnjega načina življenja in dela, preprečevati upadanje splošne vitalnosti človeka ter s temi motivi pritegniti čim večje število ljudi v redne oblike dejavnosti.

Pri tem gre za aktivno, koristno in prijetno izpolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega prostega časa.

Društvu oziroma klubu je priznana le ena rekreacijska skupina iz primarne športne panoge s katero se društvo oziroma klub ukvarja.

Člani, ki se financirajo iz drugih športnih programov, se ne morejo hkrati financirati kot člani športne rekreacije.

 

Sofinancira se:

-   80-urni program na skupino in objekt,

-   socialno in zdravstveno ogroženim ter starejšim občanom od 65 let starosti se sofinancira največ do 80 ur strokovnega kadra na skupino in objekt.

 

V skupini mora biti 15 do 20 udeležencev.

 

 

4. KAKOVOSTNI ŠPORT

 

V kakovostni šport sodijo priprave in športna tekmovanja ekip in posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik razvoja športa v občini.

 

Zajema vadbo in športna tekmovanja ekip ter posameznikov – članov in članic, registriranih pri panožnih športnih zvezah, ki nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez.

S svojimi tekmovanji v okviru svojih panožnih zvez nastopajo v uradnih sistemih tekmovanj do naslova državnega prvaka.

 

A. Individualne športne panoge:

 

Kdor kandidira, mora izpolnjevati pogoj

-          število vadbenih ur skupine do 320 ur letno

 

 

 

 

Kakovostni šport – individualno

 

 

člani/članice

športna panoga

 

število članov v skupini

normativ vadbenih ur

STRELJANJE

8

do 320

BALINANJE

8

do 320

ŠAH

8

do 320

ROKOBORBA

8

do 320

MOTOKROS

8

do 320

SMUČARSKI TEK

8

do 320

TENIS

8

do 320

 

-          sofinancira se objekt

 

Opomba: V primeru manjšega števila udeležencev od normativa in manjšega obsega programa se pri izračunu upošteva sorazmeren delež v %.

 

B. Kolektivne športne panoge:

 

Kdor kandidira, mora izpolnjevati pogoj

-          število vadbenih ur skupine do 320 ur letno

 

Kakovostni šport – kolektivno

 

 

člani/članice

športna panoga

 

število članov v skupini

normativ vadbenih ur

NOGOMET

15

do 320

ODBOJKA

12

do 320

KOŠARKA

12

do 320

ODBOJKA NA MIVKI

8

do 320

 

-          sofinancira se objekt

 

 

5. VRHUNSKI ŠPORT

 

Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda po kriterijih Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez.

 

-          sofinancira se objekt

-          sofinancira se strokovni kader

 

 

vrhunski šport

člani/članice

športna panoga

število članov v skupini

normativ vadbenih ur

strokovni kader (tč/uro)

kolektivni šport

ODBOJKA

12

do 1200

1

NOGOMET

15

do 1200

1

KOŠARKA

12

do 1200

1

individualni šport

STRELJANJE

8

do 1200

1

BALINANJE

8

do 1200

1

ŠAH

8

do 1200

1

ROKOBORBA

8

do 1200

1

MOTOKROS

8

do 1200

1

SMUČARSKI TEK

8

do 1200

1

TENIS

8

do 1200

1

 

Opomba: V primeru manjšega števila udeležencev od normativa in manjšega obsega programa se pri izračunu upošteva sorazmeren delež v %.

 

 

6. ŠPORT INVALIDOV

 

Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.

 

Sofinancira se:

Strokovni kader za 80-urne programe na skupino, v kateri je največ 10 invalidov.

 

 

7. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU

 

1. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu

 

Sofinancira se:

-          šolanje za pridobitev ustrezne stopnje usposobljenosti za trenerja ali vaditelja

 

stopnja usposobljenosti

število točk

izobraževanje

do 50 točk

licenciranje

do 25 točk

 

-          sofinancira se do 50 točk za posameznega udeleženca izobraževanja in do 25 točk za licenčne seminarje,

-          šolanje študentov na Fakulteti za šport v Ljubljani (do 100 točk za posameznega udeleženca izobraževanja). Sredstva se študentu povrnejo na podlagi dokazila, da je poravnal ⅔ stroškov programa. Prejemnik sredstev z občino sklene pogodbo.

 

2. Založniška in propagandna dejavnost v športu

 

Na področju založništva se lahko sofinancira dejavnost izdajanja strokovne literature in drugih periodičnih, občasnih, informativnih publikacij in propagandnega gradiva na temo športnih dejavnosti, povezanih s športno dejavnostjo v Občini Hoče-Slivnica.

Sofinancira se do 10% predračunske vrednosti strokovne literature oz. publikacij.

 

 

8. DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV

 

Na področju športa delujejo na lokalni ravni društva in njihove zveze, ki za svoje osnovno delovanje potrebujejo sredstva za kritje materialnih stroškov poslovanja.

Delovanje športnih društev se sofinancira v skladu z višino sredstev iz sprejetega Letnega programa športa Občine Hoče-Slivnica glede na število članov posameznega športnega društva. Pri izračunu višine sredstev za delovanje društva se upošteva:

 

-          do 50 članov – 50 točk,

-          od 50 do 100 članov – 100 točk,

-          nad 100 članov – 150 točk.

 

Pri izračunu višine sredstev za delovanje društva se upoštevajo samo člani društva, ki so v tekočem letu plačali članarino. Za ta sredstva lahko kandidirajo samo športna društva in njihove zveze. Pogoj za pridobitev teh sredstev je, da društvo oz. klub v tekočem letu ni pridobilo sredstva za delovanje iz drugih proračunskih postavk občinskega proračuna.

 

9. ŠPORTNE, ŠPORTNO REKREATIVNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA

 

Pri sofinanciranju športnih prireditev, ki jih organizirajo športna društva v občini, se pri dodelitvi sredstev upoštevajo:

-          pomembnost prireditve za občino, regijo in državo;

-          tradicija (stalnost organiziranosti tekmovanj).

 

stalnost športne prireditve

število točk

3 leta

5 točk

5 let

10 točk

10 let

30 točk

nad 10 let

40 točk

jubilejna

50 točk

priznanje in nagrada

10 točk

 

 

športna prireditev

 

število točk

MEDNARODNE

200

DRŽAVNE

150

MEDOBČINSKE

100

OBČINSKE

50

ŠPORTNO REKREATIVNE

50

 

10. KONČNE DOLOČBE

 

Izračun vrednosti točke: odvisna je od razpoložljivih sredstev, ki so namenjena za posamezne vsebine Letnega programa športa Občine Hoče-Slivnica, kar pomeni, da se vrednost točke za posamezne vsebine športnega programa izračuna, kot razmerje med obsegom sredstev in skupnim številom točk na javni razpis prijavljenih izvajalcev posameznega športnega programa.

 

Izračun pripadajočih sredstev: z letnim programom športa se vsako leto v proračunu določi obseg sredstev za posamezni program. Vlagatelju pripadajo sredstva glede na vsoto zbranih točk po posameznih kriterijih. Vrednost točke iz posameznega programa se izračuna tako, da se vsota vseh točk deli s sredstvi posameznega programa. Pripadajoča sredstva posameznega prijavitelja, predstavljajo produkt števila točk in vrednosti točke.